תמונות אחרונות

20170310_095247

אורחות חיים בבית ספר "האלה"

 

אורחות חיים בבית ספר "האלה"

בבית ספר "האלה" אנו מחנכים על ערכים של מוגנות, סובלנות וכבוד האדם ואפס סובלנות לביטויי אלימות מכל סוג. אנו פועלים בבית ספרנו ליצירת נורמות התנהגות לא אלימות ולשיפור תחושת הביטחון האישי של כל התלמידים, הצוות החינוכי וההורים.

כללי:

א. מטרת התקנון לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את זכויות וחובות התלמיד. פרטי התקנון נגזרים מערכי

היסוד של מערכת החינוך בישראל, שהם במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, נטילת אחריות וכבוד לזולת.

 ב התקנון מחייב את כלל באי ביה"ס

ג. תפקיד הצוות החינוכי בבית הספר

 1. קידום התלמידים בתחום הלימודי, חינוכי, חברתי, אישי ותרבותי.
 2. עידוד שיתוף התלמידים וההורים בתחומים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים והתרבותיים של הכיתה, בהתאם למדיניות בית הספר ולמדיניות משרד החינוך.
 3. התייחסות הוגנת לכל התלמידים.
 4. הקפדה על סביבה חינוכית נקייה ומסודרת יחד עם חברת התלמידים.
 5. העברת מסר חד משמעי כנגד אלימות, תוך שימת דגש על פיתוח כלים להתמודדות עם אירועי אלימות ולמניעת הסלמתם.

ד. תפקידי התלמידים בבית הספר: בית הספר נוצר למען התלמידים ולקידומם. לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים, התרבותיים והחברתיים בבית הספר, כדלקמן:

 1. להשתלב בתהליך הלימודי ולעשות לשיפור הישגיהם בכל המקצועות הנלמדים בהתאם להנחיות המורים.
 2. להשתתף בפעילות התרבותית בבית הספר ולתרום לה לפי כישוריהם ויכולתם.
 3. לתרום לחיים החברתיים של הכיתה ושל בית הספר, תוך השתתפות בפעילויות חברתיות ובפעולות ספורט.
 4. לפעול להעמקת הקשר עם תלמידים אחרים, תוך מאמץ לשיפור איכות החיים והאווירה בכיתה ובבית הספר.
 5. לכבד את הזולת, הצוות החינוכי, התפעולי, ותלמידים אחרים וכן לשמור על ציוד בית הספר וסביבת הלימוד.

 

חוקי "בל יעבור" בבית ספר "האלה"

 1. לא תתאפשר אלימות מילולית כלפי כל באי ביה"ס! אין להשתמש בביטויים מעליבים, משפילים ופוגעים בתוך ביה"ס ומחוצה לו. נוהל הטיפול בכל אירוע:

–   תתקיים שיחת בירור

–   יתועד האירוע ואופן הטיפול בו

–   יידוע מחנכת הכיתה, סגנית מנהלת ו/או מנהלת בית הספר . 

בנוסף, על פי שיקול דעת של הצוות החינוכי:

–   דרישת התנצלות (בכתב או בעל-פה)

–    אזהרה

–   שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט

–   יידוע הורים (של הפוגע/ים ושל הנפגע/ים)

–   הטלת עבודה בנושא אלימות וסכנותיה

–   הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות"

–   השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מורה תורנית

–   השעיה לכיתה מקבילה

–   בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול

–   השעיה מבי"ס לטווח שבין 3-1 ימים

 1. לא תתאפשר אלימות פיזית כלפי כל באי ביה"ס! אלימות פיזית אסורה בכוונה או שלא בכוונה.

במסגרת ההגדרה של אלימות פיזית נכללות: דחיפות, בעיטות, צביטות, יריקות, מכות, הכשלה, הבאת חפצים מסוכנים ושימוש בהם, וכל פגיעה גופנית אחרת.

בכל מקרה של אלימות פיזית תתבצע הערכה של חומרת האירוע. ככל שהאירוע עונה על יותר קריטריונים הוא יסווג כחמור יותר. להלן הקריטריונים:

–       האם האירוע מורכב מיותר מתחום אחד (כמו, למשל, אלימות המלווה ונדליזם תוך כדי סיכון תלמידים)?

–       מהי חומרת הפגיעה הפיזית/הנפשית?

–       האם האירוע חד-פעמי או מתמשך?

–       האם מדובר באיום או בסיכון לאלימות או במימוש אלימות?

–       האם מדובר בפוגע יחיד או בפוגעים רבים (בקבוצה)?

–       האם הפגיעה נעשתה בנוכחות רבים?

–       מהי מהות יחסי הכוחות בין הפוגע לנפגע?

נוהל הטיפול בכל אירוע:

–   עצירת האירוע

–   שיחת בירור עם התלמידים המעורבים ע"י המורה שנכחה בזמן האירוע

–   תיעוד האירוע והטיפול בו

–   יידוע מחנכת הכיתה ו/או סגנית מנהלת ו/או מנהלת בית הספר

בנוסף,  על פי שיקול דעת של הצוות החינוכי:

–   אזהרה

–   יידוע ההורים של הפוגע/ים ושל הנפגע/ים

–   שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט

–   הטלת עבודה בנושא אלימות וסכנותיה

–   הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות"

–   השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מורה תורנית

–   אפשרות של העברה לכיתה מקבילה

–   בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול

–   עדכון מפקחת בית הספר

–   השעיה מבי"ס לטווח שבין 3-1 ימים

–   דיווח למפקחת בית הספר

–   מניעת יציאת לפעילות חוץ בית ספרית

 1. לא תתאפשר אלימות חברתית!

לאלימות חברתית ופגיעה רגשית נחשבת כל התנהגות עולבת ומשפילה כגון: התעלמות מכוונת, הקנטה, העלבה ברבים, צילום בטלפון הנייד, חרם, הסתה, גזענות, איומים, סחיטה, חוצפה, הפצת תמונות או שמועות לצורך השפלה, דיכוי, לגלוג וזלזול ברעיונות.

נוהל הטיפול:

–  שיחת בירור עם התלמידים המעורבים ע"י המורה שנכחה בזמן האירוע או שהדבר הובא לידיעתה.

–  נקיטת פעולה להפסקת הפגיעה ולהסרת התוכן הפוגעני

–  תיעוד האירוע והטיפול בו

–   יידוע מחנכת הכיתה ו/או סגנית מנהלת ו/או מנהלת בית הספר

בנוסף,  על פי שיקול דעת של הצוות החינוכי:

–  אזהרה

–  יידוע ההורים של הפוגע/ים ושל הנפגע/ים

–  שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט

–  הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות"

–  עשייה חינוכית מתקנת (כמו הכנת עבודה בתחום של פגיעה מקוונת, הרצאות וכו')

–  השעיה מבי"ס לטווח שבין 3-1 ימים

–  דיווח למפקח/ת בית הספר

 1. לא תתאפשר חבלה ברכוש (ונדליזם)! אסורה פגיעה ברכוש בית הספר או ברכוש הזולת, במסגרת ביה"ס ומחוצה לו.

פעולות של פגיעה או השחתה: גניבה, קלקול, שבירה, לכלוך, גרפיטי, הצתה או כל חבלה אחרת.

בכל מקרה של ונדליזם יהיה בירור, רישום ותיעוד של אירוע וכל המעורבים בו, ע"י מחנכת הכיתה ו/או סגנית מנהלת ו/או מנהלת בית הספר. התלמיד יחויב בתיקון הנזק או בתשלום פיצוי כספי לניזוק וטיפול משמעתי בהתאם להחלטת הצוות החינוכי.

 

יש לציית לכללים ולנהלים כפי שנקבעו ע"י הצוות החינוכי בביה"ס.

לא תתקבלנה הפרות של נהלי ביה"ס כגון: סירוב למלא אחת הנחיית המורה (גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמדת באופן ישיר ובכלל זה מורה תורנית או מורה ממלאת מקום), התנהגות שאינה מכבדת, הופעה חיצונית שאינה הולמת וכל נוהל אחר כפי שנקבע בתקנון בית הספר.

במקרים בהם מתעוררת חוסר הסכמה בין הצוות החינוכי לבין התלמיד/ה או ההורים – חשוב להקפיד על ניהול שיח מכבד ולא פומבי או פוגעני, לתאם פגישה מול המורה המקצועית או מחנכת הכיתה. במקרה הצורך ניתן לפנות לסגנית מנהלת או למנהלת בית הספר.


 

כללים לאורחות חיים בבית ספר "האלה"

א תלבושת והופעה

התנהגות ראויה ומצופה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
הופעה מכובדת ומסודרת ההולמת את בית הספר.

תלבושת אחידה חמישה ימים בשבוע: חולצת טריקו חלקה עם סמל ביה"ס (שרוול ארוך או קצר).

בחזית החולצה – חובה סמל בית הספר.

מכנסיים עד גובה אמצע הירך.

ללא צבעים בשיער. שיער ארוך – אסוף.

עגילים צמודים

בחורף:

מיזע(סווטשרט) חלק עם או בלי רוכסן ובחזיתו סמל בית ספר

לא תתאפשר ישיבה בשיעור עם כובע קפוצ'ון על הראש.

 

אין להגיע לבית הספר עם גופיות, חולצת בטן, חולצה

גזורה, מכנסונים, ג'ינס קרעים, כפכפי גומי, קרוקס, פירסינג.

 

 

בימי שישי, בטקסים ובאירועים מיוחדים – יש להגיע בחולצה לבנה וסמל בית הספר.

 

בשיעורי חינוך גופני – הופעה בהתאם להנחיות המורים –

חולצה כחולה עם סמל ביה"ס (בשלל גווני הכחול) , מכנסי ספורט ונעלי ספורט.

 

פורים– בשבוע פורים תלמידים יוכלו להגיע לביה"ס

בתלבושות מקובלות, תוך שמירה על הופעה מכובדת

והולמת. צבעי שיער יותרו בשבוע זה בלבד !

עם החזרה מחופשת פורים תהיה ההופעה כמקובל.

 

 יתבצע רישום הערה בכרטיס האישי של התלמיד.

במקרים חוזרים – התלמיד לא יוכל להיכנס לכיתה עד שהוריו יגיעו לבית הספר בכדי להביא לו תלבושת מתאימה

הורדת ציון בסעיף התנהגות.

 

 

 

 

 

 

 

במקרים של פציעה, בהם יש צורך להגיע עם כפכפים –  יש לצרף אישור רפואי. במהלך ההפסקות התלמיד/ה נשאר/ת בהשגחת מבוגר

ב. כללי התנהגות בזמן השיעור

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
זכותו של כל תלמיד ללמוד באופן מסודר ושקט. כדי

לאפשר למידה יעילה ונאותה, יקפידו התלמידים לציית

להוראות של צוות בית הספר ולכללים הבאים:

 •  חובה להיכנס לכיתה עם סיום ההפסקה. יש לחכות למורה בתוך הכיתה.
 • התלמידים מקבלים את פני המורה בעמידה (למעט בחטיבה הצעירה).
 • על שולחן התלמיד/ה יימצאו פרטי הציוד הנדרשים לשיעור זה בלבד.
 • תותר שתית מים בשיעור מבקבוק בלבד.
 • אין לאכול או ללעוס מסטיק במהלך שיעור.
 • אין לפטפט, לקום או לצאת מהכיתה ללא רשות המורה.
 • טלפונים ניידים ימצאו כבויים בתיק התלמיד מראשית יום הלימודים ועד לסופו (למעט בשיעורים בהם נעשה שימוש בטלפונים הניידים לצרכי למידה)
 • בית הספר אינו אחראי לנזק שיגרם למכשיר או גניבה.
 • האחריות חלה על התלמיד.
 • בכל כניסה של מורה לכיתה על התלמידים לקבל את פניו בקימה.
במקרים חוזרים של הפרת כל אחד מהסעיפים:

– שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה.

– יידוע מחנכת הכיתה וההורים בעל פה.

– יידוע הורי התלמיד בכתב.

– רישום בכרטיס תלמיד.

-.דרישה להתנצלות ולעשיה מתקנת.

– הזמנת הורים לשיחה.

– השעיה בתוך בית הספר, על פי שיקול דעת הצוות החינוכי.

במקרים חמורים – השעיה מביה"ס באישור מנהלת בית הספר ויידוע ההורים. בתום ההשעיה חזרה לביה"ס בלווי הורים לשיחה עם מחנך/ת הכיתה ועם סגנית מנהלת או מנהלת ביה"ס.

 

טלפון שיימצא מחוץ לתיק או בידי התלמיד בזמן שיעור-

יילקח ויועבר למשמרת בכספת ביה"ס ויטופל ע"י המורה

שהחרים את המכשיר וידווח למחנך התלמיד.

המכשיר יוחזר להורה התלמיד/תלמידה.


ג. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן השיעור

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
 • כל שימוש, בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט,  במהלך שיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט.
 • יש להשאיר את המכשיר בתיק במצב כבוי.
 • השימוש במכשיר במהלך פעילות ייעשה בהתאם לאישור צוות בית הספר.
 • צילום בשטח בית הספר או בזמן שיעור אסור בהחלט.
 • צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט.
הפקדת המכשיר בכספת בית הספר והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי ההורים.

טיפול משמעתי הכולל אזהרת התלמיד, יידוע ההורים ובהתאם להחלטות הנהלת בית ספר.

ד. נוהל בחינות

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
 • הציון לתלמיד יקבע על בסיס:

א. 80% מהציון יקבעו על בסיס הישגים במבחנים, בחנים, עבודות ומבדקים.

ב. 10% מהציון יקבעו על בסיס ציון בתלמידאות הכולל הבאת ציוד, הכנת שיעורי בית והשתתפות פעילה בשיעורים.

ג. 10% מהציון ייקבעו על בסיס הערכת מורה – רמת השקעה כללית.

 • לא יתקיימו יותר משלושה אירועי הערכה בשבוע.
 • באחריותו של תלמיד אשר נעדר עקב מחלה או חיסור מוצדק, לתאם מועד לבחינה
 • במהלך בחינה/בוחן יש לשמור על שקט וטוהר הבחינה.
 • על כל מורה למסור את חומר הלימוד למבחן שבוע מראש לפחות.
 • הבחינה תוחזר לתלמידים לא יאוחר משלושה שבועות מיום הבחינה.
 

במקרים של אי שמירה על שקט בזמן הבחינה יושעה התלמיד לכיתה מקבילה

במקרים של אי-שמירת טוהר הבחינה וע"פ חומרת האירוע תבחנה האפשרויות הבאות:

–          פסילת הבחינה.

–          זימון התלמידים לבירור.

–          יידוע הורים.

–          תלמיד שנתפס בהעתקה אינו זכאי למועד נוסף.

 

התהליכים הנ"ל ינקטו לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.


ה. נוכחות ועמידה בזמנים

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
חלה חובת נוכחות סדירה וקבועה בכל הפעילויות הלימודיות והחברתיות.

 • הגעה בזמן יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
 • ביקור סדיר יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא ליווי הורים.
 • כל היעדרות מעל שלושה ימים מותנית באישור רפואי.
 • באחריותו של תלמיד הנעדר משיעורים להשלים את החומר הנלמד. במידה ונתקל בקשיים יפנה לצוות המקצועי.
רישום בכרטיס האישי של התלמיד.

שיחת בירור עם התלמיד.

יידוע מחנכת הכיתה.

דיווח להורים.

לאחר 5 הרשמות- הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים וההיעדרויות משיעורים.

במקרים חוזרים – מתן ביטוי בתעודה – הורדת ציון /הערה בסעיף התנהגות.

במקרים חמורים – עירוב גורמים נוספים: יועצת, סגנית מנהלת, מנהלת, קצינת ביקור סדיר, גורמי רווחה.


ו. כללי התנהגות בזמן הפסקת האוכל

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
הפסקת האוכל מיועדת לאכילה.

 • יש להביא ארוחה בריאה הכוללת כריך, פרי/ירק, בקבוק מים, ללא חטיפים או ממתקים מסוגים שונים.
 • האכילה נעשית בישיבה בתוך הכיתה
שיחת הבהרה

יידוע ההורים

ז. כללי התנהגות בכינוס בית הספר

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
השתתפות בטקסים ופעילויות פנים וחוץ בית-ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.

 • הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.
 • אין לצעוק, לשרוק, להפריע, לפטפט או לקום במהלך טקס או פעילות ללא אישור מאיש צוות בית הספר.
 • על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי של בית הספר.
שיחה עם התלמיד או אזהרה בעל-פה.

יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

דרישת התנצלות ועשייה מתקנת

ביצוע מטלה הקשורה לנושא.

במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה בהורדת ציון/הערה בהתנהגות.

במקרים חמורים – התניית ההשתתפות בסיור/טיול בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים עשרה ימים מראש לפחות).

או מניעת השתתפות עתידית בסיורים/טיולים ופעילות חברתיות (מאושר בחוזר מנכ"ל ע' 1(א).

ח. כללי התנהגות בהפסקה

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
ההפסקה היא זמן להתרעננות, לפגישה עם חברים ולסידורים מחוץ לכיתה.

 • יש להישמע להוראות המורה התורנית ולשחק רק בשטחים המיועדים לכך, על פי טבלת חלוקת המגרשים.
 • אין לחלוץ נעליים בדשא הסינטטי.
 • אין לקיים פעילות בדשא הסינטטי העלולה לסכן את התלמיד/ה או הסובבים, לרבות עמידות ידיים וראש, פירמידות וכו'.
 • זמן הפסקה פעילה יש להישמע לאחראי/ת תחנה ולחכות בסבלנות בתור.
 • אין לרוץ במסדרונות ובמדרגות.
 • יש להקפיד על ניקיון המסדרונות והחצר.
שיחת בירור עם המורה התורן.

רישום בסמרט-סקול.

שיחת בירור בנוכחות סגנית מנהלת ו/או מנהלת בית הספר .

במקרים חוזרים – ביטוי בתעודה – הורדת ציון /הערה בסעיף התנהגות.

במקרים חמורים – מניעת הפסקה (חוזר מנכ"ל ע' 1(א)

ט. ביטחון ובטיחות

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
 • הכניסה לבית הספר הינה רק מהשער בו נוכח שומר.
 • יש להישמע להוראות השומר.
 • אין לעזוב את שטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא ליווי  ההורים.
 • אין לטפס על הגדרות.
 • חל איסור חמור על גישה לאדן החלון, הזזת דלתות וטריקת דלתות.  אין לשחק בכדור במסדרונות בית הספר או בתוך הכיתות על מנת למנוע פגיעה בתלמידים, בשמשות או במנורות.
טיפול משמעתי הכולל אזהרת התלמיד, יידוע ההורים ובהתאם להחלטות הנהלת בית ספר.


י. רכוש הציבור והפרט

התנהגות רצויה

תגובות אפשריות במקרה של הפרת התנהגות רצויה
זכותם של כל באי בית הספר לשהות בסביבה נקייה ואסתטית ובתנאים פיזיים הולמים.

 • יש לשמור על ציוד בית הספר ומתקניו.
 • יש לנהוג בכבוד כלפי רכושו של הזולת.
 • יש לשמור על ניקיון והיגיינה בשירותים.
 • יש לשמור על תקינות השולחנות והכיסאות ועל ניקיונם.
 • כל תלמיד אחראי על שמירה וניקיון הכיתה ובית הספר.
שיחת בירור עם התלמיד.

יידוע ההורים.

עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

הטלת תשלום שווה ערך לנזק שנגרם לרכוש הזולת או רכוש בית הספר.

במקרים חוזרים – ביטויי בתעודה – הורדת ציון/הערה

בסעיף "התנהגות".

בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה

 

                                 צוות האלה                                               בתיה מועלם